SW Illinois Senior Housing Portfolio

View Press Release

SW Illinois Senior Housing Portfolio

SW, Illinois

PROPERTY AT A GLANCE

Property Type: Senior Housing
Square Footage: 190,000

Leased: 100%